Contractació dels serveis d’obertura i atenció al públic dels centres d’interpretació dels Espais de la Batalla de l’Ebre

Poden presentar ofertes les persones físiques o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d’obrar, no es trobin subjectes a prohibicions de contractar i acreditin llur solvència econòmica, tècnica, financera i professional.

Les empreses interessades han de presentar les propostes al correu (convocatories@batallaebre.org) en el termini de 10 dies naturals des de la publicació d’aquesta oferta, enviada a tots els membres del consorci perquè també en facin difusió a través dels seus canals habituals.

Davant qualsevol dubte es pot contactar via correu electrònic a la mateixa adreça, abans no finalitzi el termini. També es pot sol·licitar una visita als centres d’interpretació per avaluar in situ la tasca encomanada.

El termini d’aquesta oferta finalitza el 7 de gener de 2021.

Per accedir a tota la informació descarrega l’arxiu pdf.

Plec serveis empresa obertura CI