Plec material difusió tríptics 2021

 1. Antecedents 

Entre les polítiques públiques de memòria democràtica que implementen la Generalitat de Catalunya i els ens locals catalans, hi destaquen la restauració, la senyalització i la dignificació d’espais emblemàtics de la Guerra Civil, el franquisme i la transició, d’acord amb l’article 54 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, que obliga els poders públics del país a “vetllar pel coneixement i el manteniment de la memòria històrica de Catalunya.” 

En aquest sentit, el Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l’Ebre necessita disposar de material de difusió actualitzat que es distribueix tant als Centres d’Interpretació propis, com a oficines de turisme i ajuntaments consorciats, entre altres. 

Per tot això, la Direcció del Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l’Ebre, mitjançant la resolució 54-21, de 13 d’octubre de 2021, va acordar la contractació d’aquest servei d’edició per l’any 2021. 

 2. Objecte 

 2.1 L’objecte d’aquest plec és establir les prescripcions tècniques que han de regular la contractació dels treballs d’edició del material de difusió dels Espais de la Batalla de l’Ebre per a l’exercici 2021. 

2.2 El contracte associat a aquest plec de prescripcions tècniques és un contracte administratiu de serveis, d’acord amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 

 3. Característiques dels treballs a contractar 

 3.1 Els treballs a contractar abasten la impressió del material de difusió següent: (visualitzar arxiu pdf)

3.2 Les característiques genèriques són: (visualitzar arxiu pdf)

3.3 Formats d’arxius entregats i rebuts. 

El Consorci proporcionarà en format digitals tot aquells arxius que té a l’abast tal i com s’especifica en el punt 3.1. 

L’empresa adjudicatària haurà de lliurar els arxius maquetats en els següents formats: .pdf, .jpg, .ai, .eps, .innd. 

El material, un cop imprès, s’haurà de lliurar a la seu administrativa del Consorci, situada al carrer dels Freginals, 18-24, de Corbera d’Ebre. 

4. Durada del contracte 

4.1 El contracte produeix efectes des de la data de l’adjudicació fins a la finalització dels treballs, els quals s’han d’enllestir abans del 31 de desembre de 2021. 

4.2 Els treballs detallats en els punts anteriors (punts 3.1 i 3.2) s’executaran per fases, segons les necessitats del Consorci, que és qui determinarà quan s’hauran de realitzar. 

El licitador podrà anar facturant els treballs a mesura que se’ls hi sol·licitin i executi l’entrega. 

5. Proposta econòmica 

La proposta econòmica ha d’incloure: 

– Una proposta econòmica detallada, diferenciant els costos de cadascun dels treballs detallats als punts 3.1 i 3.2 amb els gramatges sol·licitats. 

– Indicació detallada del temps d’entrega del material, des de la sol·licitud dels treballs a l’entrega a les oficines del Consorci (dies d’impressió i manipulació, entrega.) 

6. Mitjans materials i recursos humans 

6.1 Poden presentar ofertes les persones físiques o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d’obrar, no es trobin subjectes a prohibicions de contractar i acreditin llur solvència econòmica, tècnica, financera i professional. 

6.2. Les persones interessades poden presentar llurs propostes al COMEBE (convocatories@batallaebre.org) fins el dia 23 d’octubre (inclòs). En el cas que la preparació de la documentació de la proposta els generi dubtes, poden demanar-ne aclariments, abans no fineixi el termini de presentació, mitjançant l’enviament d’un e-mail a l’adreça electrònica esmentada. 

7. Deures de l’adjudicatari 

L’empresa adjudicatària ha d’executar els treballs contractats d’acord amb les clàusules d’aquest plec de prescripcions tècniques. Així mateix, ha d’acomplir els deures següents: 

7.1 Ha de garantir un contacte directe i àgil, mitjançant la persona que designi, amb el Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l’Ebre, per assegurar el seguiment regular dels treballs contractats. 

7.2 Ha d’assumir l’obligació de no transmetre a tercers cap informació resultant del desenvolupament dels treballs contractats. La manca de compliment estricte d’aquesta obligació pot comportar la rescissió immediata del contracte. 

8. Pressupost màxim de licitació 

El pressupost màxim de licitació total es fixa en la quantitat de 2.000,00 €, dels quals 347,11 € corresponen a l’IVA i 1.652,89 € al preu dels treballs contractats.

8. Valoració de les propostes 

El criteri de valoració de les propostes presentades serà l’econòmic. 

9. Finançament 

– Partida pressupostària: 226.003 Publicitat, difusió i campanyes institucionals o a la seva bossa de vinculació (Capítol II – Despeses corrents de béns i serveis). Exercici 2021. 

– Contracte subvencionat: No. 

10. Tramitació del pagament. 

El pagament dels treballs contractats s’efectuarà quan en finalitzi l’execució de cadascun dels encàrrecs, mitjançant la presentació de la factura corresponent. 

Com a condició prèvia al pagament, el licitador haurà d’haver lliurat al COMEBE els arts finals en els formats .jpg, .pdf, .ai, .eps i .innd amb un arxiu individual per material. Només a la recepció d’aquests materials es procedirà a l’acceptació de la factura corresponent. 

Per més informació, visualitzeu l’arxiu PDF. 

 

 

 

 

Plec material difusió tríptics 2021