Plec de Condicions per a la Contractació del Manteniment del Espais Històrics

 1. Antecedents 

Entre les polítiques públiques de memòria democràtica que implementen la Generalitat de Catalunya i els ens locals catalans, hi destaquen la restauració, la senyalització i la dignificació d’espais emblemàtics de la Guerra Civil, el franquisme i la transició, d’acord amb l’article 54 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, que obliga els poders públics del país a “vetllar pel coneixement i el manteniment de la memòria històrica de Catalunya.”

Els espais històrics del Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l’Ebre formen part del conjunt patrimonial de la memòria històrica de Catalunya. El seu manteniment i conservació és, doncs, un dels objectius d’aquest Consorci per tal de garantir que gaudeixin d’un estat òptim i adequat per a la seva visita pública.

 2. Objecte 

2.1 L’objecte d’aquest plec és establir les prescripcions tècniques que han de regular la contractació del servei de manteniment dels Espais Històrics del COMEBE per la campanya de l’exercici 2021 que es detallen a l’annex.

2.2 El contracte associat a aquest plec de prescripcions tècniques és un contracte administratiu de serveis, d’acord amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

3. Característiques dels treballs a contractar 

3.1 Els treballs a realitzar en cadascun dels serveis s’especifiquen en l’annex d’aquest plec de

condicions.

3.2 La proposta ha d’incloure:

– El calendari d’execució del treballs.

– Una proposta econòmica.

3.3 Atesa la diversitat de les actuacions que es recullen a l’annex, s’haurà de contactar amb els

tècnics del COMEBE i/o visitar els espais per tal de concretar l’abast de cadascuna de les

accions descrites.

4. Mitjans materials i recursos humans

4.1 Poden presentar ofertes les persones físiques o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d’obrar i no es trobin subjectes a prohibicions de contractar.

4.2 La proposta, a més d’acomplir allò establert en el punt 3, ha de relacionar-hi els equips

materials i professionals necessaris per executar els serveis descrits en l’annex.

4.3 Les persones interessades han de presentar llurs propostes al COMEBE

(convocatòries@batallaebre.org) en el termini de 15 dies naturals des de la publicació d’aquesta oferta en el web del Consorci. En el cas que la preparació de la documentació de la proposta els generi dubtes, poden demanar-ne aclariments, abans no finalitzi el termini de presentació, mitjançant l’enviament d’un e-mail a l’adreça electrònica esmentada.

5. Deures de l’adjudicatari

L’empresa adjudicatària ha d’executar els treballs contractats d’acord amb les clàusules d’aquest plec de prescripcions tècniques. Així mateix, ha d’acomplir els deures següents:

5.1 Ha de garantir un contacte directe i àgil, mitjançant la persona que designi, amb el Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l’Ebre, per assegurar el seguiment regular dels treballs contractats.

5.2 Ha d’assumir l’obligació de no transmetre a tercers cap informació resultant del desenvolupament dels treballs contractats. La manca de compliment estricte d’aquesta obligació pot comportar la rescissió immediata del contracte.

5.3 Ha d’emetre un informe detallant de cadascuna de les feines realitzades i amb les corresponents fotografies, als responsables del Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l’Ebre, un cop executat els treballs.

6. Durada del contracte

El contracte produeix efectes des de la data de l’adjudicació fins a la finalització dels treballs, els quals s’han d’enllestir abans del 31 de desembre de 2021.

7. Elements de valoració

El pressupost màxim de licitació total es fixa en la quantitat de 6.050,00 €, dels quals 1.050,00 € corresponen a l’IVA i 5.000,00 € al preu dels treballs contractats.

8. Finançament

– Partida pressupostària: 227.0089 – Altres treballs realitzats per persones físiques o jurídiqueso a la seva bossa de vinculació – Capítol II (Despeses corrents de béns i serveis). Exercici 2021

– Contracte subvencionat: No.

9. Tramitació del pagament.

El pagament dels treballs contractats s’efectuarà quan es finalitzi l’execució, mitjançant la presentació de la factura corresponent.

Annex

El servei de manteniment de la Campanya 2021 inclou un total de 10 Espais Històrics distribuïts entre set municipis de la Terra Alta i la Ribera d’Ebre. Els espais inclosos en aquesta campanya són:

– Campament del XVè CE (Ascó)

– Búnquer dels Reguers (Ascó)

– Fort d’en Blario (Batea)

– Fort de Milet (Caseres)

– Devees (la Fatarella)

– Coll del Moro (Gandesa)

– Cota 705 (el Pinell de Brai)

– La Bassa (el Pinell de Brai)

– Barrancs (Vilalba dels Arcs)

– Quatre Camins (Vilalba dels Arcs)

Les actuacions a executar en cadascun d’aquests espais són les següents:

1. Campament del XVè CE (Ascó)

Localització UTM 31N / ETR S89: E(X) 290421 – N(Y) 4561111

1. Tractament amb herbicida i ús de la desbrossadora si s’escau, a l’entorn de totes les construccions, punts de pas i camí d’accés a l’espai.

2. Recollida i neteja de pedres de les zones i punts de pas i restitució, si s’escau, als murs de pedra en sec de procedència. Prendre especial atenció a la pèrdua de volum que s’observa en el frontal d’algun mur d’abancalament i en l’alçat d’algunes de les parets de les xaboles.

3. Assegurar, pels mitjans que es consideri adients, totes les baranes de seguretat de l’espai per tal d’evitar moviments que suposin un perill per al visitant. Comprovació de l’estat de les altres mesures de seguretat existents (cartells de prohibit el pas), Si és necessari, prèvia consulta amb els tècnics del COMEBE, es substituiran els puntals o travesseres que es consideri convenient per fer possible aquesta actuació.

4. Protegir les puntes de varilles que sobresurten de les escales per tal d’evitar un perill pels visitants. Clavar-les o cobrir-les per evitar que sobresurtin.

5. Recollida de la brossa que s’observi en el jaciment i a les papereres habilitades i reposició de la bossa d’escombraries quan sigui necessari.

6. Neteja senyalitzacions del COMEBE.

2. Búnquer dels Reguers (Ascó)

Localització UTM 31N / ETR S89: E(X) 297137 – N(Y) 4560459

1. Tractament amb herbicida i aplicació de la desbrossadora, si s’escau, a l’entorn del búnquer i punt d’accés.

2. Recollida i neteja de pedres i altres restes del seu interior.

3. Recollida de brossa de l’exterior i de la paperera habilitada i reposició de la bossa d’escombraries, si s’escau.

4. Comprovació de l’estat de les mesures de seguretat existents (baranes per exemple) i reparació si és necessari.

5. Neteja senyalitzacions del COMEBE.

3. Fort d’en Blario (Batea)

Localització UTM 31N / ETR S89: E(X) 276885 – N(Y) 4559994

1. Tractament amb herbicida i aplicació de la desbrossadora, si s’escau, a l’entorn del búnquer i punt d’accés.

2. Recollida i neteja de pedres i restes vegetals de l’interior de les galeries i dels seus accessos.

3. Recollida de la brossa que s’observi espargida per la zona així com buidatge de les papereres i reposició de la bossa d’escombraries si s’escau.

4. Neteja senyalitzacions del COMEBE.

4. Fort de Milet (Caseres)

Localització UTM 31N / ETR S89: E(X) 272166 – N(Y) 4548104. E(X) 271993 – N(Y) 4547971

1.Tractament amb herbicida i aplicació de la desbrossadora, si s’escau, dels camins d’accés als dos punts fortificats i les trinxeres que conformen l’espai, així com també de l’entorn d’aquestes dues estructures.

2. Recollida de la brossa que s’observi espargida per la zona (tant interior com exterior dels punts fortificats) així com buidatge de les papereres i reposició de la bossa d’escombraries si s’escau.

3. Neteja de les entrades / sortides dels refugis (rames baixes de vegetació, terra, pinassa).

4. Col·locació i compactació de terra a la pujada al refugi.

5. Neteja senyalitzacions del COMEBE

5. Les Devees (la Fatarella)

Localització UTM 31N / ETR S89: E(X) 289565 – N(Y) 4556985

1. Recollida i neteja de pedres, restes vegetals i escombraries de l’interior de la línia de trinxera i dels pous de tirador. Reposició, si s’escau, d’aquestes pedres als parapets de pedra en sec que envolten aquestes estructures.

2. Tractament amb herbicida i aplicació de la desbrossadora, si s’escau, a l’interior de les trinxeres i a l’àrea d’accés i pas que les envolta.

3. Reposició dels sacs terrers malmesos (foradats total o parcialment) ubicats a l’accés del refugi. En la reposició s’han d’emprar sacs d’arpillera o un material similar.

4. Aportar material i compactar, si s’escau, als clots i escorrenties existents a l’aparcament.

5. Neteja senyalitzacions del COMEBE.

6. Coll del Moro (Gandesa)

Localització UTM 31N / ETR S89: E(X) 280781 – N(Y) 4547850

1.Retirada de pedres, branques i altres obstacles del camí d’accés des de la carretera per tal de facilitar el pas del vehicles. Reomplir clots del camí, si s’escau.

2.Tirar herbicida i desbrossar, si s’escau, la zona del mirador i voltants.

3. Recollida de la brossa que estigui espargida per la zona i retirada de les escombraries i reposició de la bossa si s’escau.

4. Neteja senyalitzacions del COMEBE.

7. Cota 705 – Serra de Pàndols (el Pinell de Brai)

Localització UTM 31N / ETR S89: E(X) 286954 – N(Y) 4544304

1.Reparació, mitjançant formigó o similar, dels esglaons de les escales d’accés al nivell inferior.

2. Tirar herbicida i desbrossar tant la terrassa superior com el mirador (inferior). Netejar l’accés fins a la cova i retallar la vegetació existent al voltant de la boca d’entrada a la cova.

3. Recollir la brossa espargida per les dues terrasses i voltants així com de les papereres i reposar la bossa d’escombraries si s’escau.

4. Retirada de pedres, branques i d’altres restes de vegetació de les dues terrasses.

5. Neteja senyalitzacions del COMEBE.

8. La Bassa (Pinell de Brai)

1. Tractament amb herbicida i aplicació de la desbrossadora, si s’escau, a la zona d’accés i al propi espai.

2. Recollir la brossa que hi ha espargida i la de les papereres habilitades i reposició de la bossa d’escombraries si s’escau.

3. Neteja senyalitzacions del COMEBE.

9. Els Barrancs (Vilalba dels Arcs)

Localització UTM 31N / ETR S89: E(X) 280502 – N (Y) 4559287

1. Recollida i neteja de pedres i restes vegetals de l’interior de la línia de trinxera i dels pous de tirador. Reposició, si s’escau, dels parapets de pedra en sec que envolten aquestes estructures.

2. Tractament amb herbicida i aplicació de la desbrossadora, si s’escau, a l’interior de les trinxeres i a l’àrea d’accés i pas que les envolta.

3. Recollir la brossa que hi ha espargida i la de les papereres habilitades i reposició de la bossa d’escombraries si s’escau.

4. Aportar material a la part superior de les cabanes ja que s’observa el plàstic que les impermeabilitza.

6. Regularitzar les escorrenties i clots que hi ha a l’aparcament aportant-hi material i compactat si és necessari.

7. Neteja senyalitzacions del COMEBE.

10. Quatre Camins (Vilalba dels Arcs)

Localització UTM 31N / ETR S89: E(X) 283301 – N (Y) 4554134

1. Tractament amb herbicida i aplicació de la desbrossadora, si s’escau, a tot l’entorn del turó on s’erigia la creu del Terç, incloent el recorregut del Via Crucis i els bancals que aquest travessa fins la zona on hi havia el monòlit de la Punta Targa.

2. Recollida de la brossa que hi ha espargida i de les papereres habilitades així com reposició de la bossa d’escombraries si cal.

3. Neteja senyalitzacions del COMEBE.

Per més informació, visualitzeu l’arxiu PDF. 

 

Plec de condicions per a la contractació del Manteniment dels Espais Històrics