Declaració d’accessibilitat

El Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l’Ebre s’ha compromès a fer accessible el seu lloc web, de conformitat amb el Reial decret 112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic (en endavant, Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre).

Aquesta declaració d’accessibilitat s’aplica a https://batallaebre.org

Situació de compliment

Aquest lloc web és parcialment conforme amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, a causa de les excepcions i la manca de conformitat dels aspectes que s’indiquen a continuació. 
 

Contingut no accessible

El contingut que es recull a continuació no és accessible pels següents motius:
  •  Manca de conformitat amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre: podrien existir diversos errors d’edició en alguna pàgina, tant a continguts HTML com a documents finals, publicats amb data posterior al 20 de setembre de 2018.
  • Càrrega desproporcionada: no aplica
  • El contingut no entra dins l’àmbit de la legislació aplicable: podrien existir arxius ofimàtics en PDF o altres formats publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no compleixin en la totalitat els requisits d’accessibilitat. 

Preparació de la present declaració d’accessibilitat

La present declaració va ser preparada a l’agost del 2023
El mètode utilitzat per preparar la declaració ha estat una autoavaluació. 
Darrera revisió de la declaració: agost del 2023
 

Observacions i dades de contacte

Es poden realitzar comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2.a) del Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, a través de la següent bústia de contacte

Per exemple:

  •  Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc web. 
  • Transmetre altres dificultats d’accés al contingut. 
  • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat del lloc web. 
Les comunicacions seran rebudes i traslladades per la Direcció General de Serveis Digitals i Experiència Ciutadana, del Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, com a Unitat Responsable d’Accessibilitat Web en l’àmbit autonòmic. 

Sol·licituds d’informació accessible i queixes

 Per fer sol·licituds d’informació accessible i queixes (article 12 del Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre) cal accedir al tràmit “Continguts accessibles al web” i seguir la modalitat “Sol·licitar informació accessible o fer una queixa“. 

Qualsevol persona física o jurídica pot formular queixes relatives al compliment dels requisits del Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, i sol·licitar informació relativa a continguts que estiguin exclosos de l’àmbit d’aplicació d’aquesta normativa. 

Les sol·licituds i queixes es registren conforme als requisits establerts per la Llei 39/2015 d’1 octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 

Procediment d’aplicació

Si un cop realitzada una sol·licitud d’informació accessible o queixa, aquesta ha estat desestimada, no estàs d’acord amb la decisió adoptada o la resposta no compleix amb els requisits de l’article 12.5 del RD 1112/2018, pots iniciar una reclamació per:

  • Conèixer i oposar-te als motius de la desestimació
  • Instar a l’adopció de les mesures oportunes en cas de no estar d’acord amb la decisió adoptada
  • Exposar les raons per les quals consideres que la resposta no compleix amb els requisits exigits
També es pot iniciar una reclamació en cas que hagin transcorregut 20 dies hàbils sense haver obtingut resposta.