Processos d’estabilització

Resolució per la qual es declaren les persones que han superat els processos d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits, en relació amb les categories professionals de personal laboral del Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l’Ebre (COMEBE). 

Acord del Tribunal Qualificador, de 26 d’octubre de 2023, relatiu a la valoració definitiva de mèrits i la proposta de contractació, en relació als processos d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de mèrits, en relació amb les categories professionals de personal laboral del Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l’Ebre. (COMEBE)

Acord del Tribunal Qualificador, de 6 de juliol de 2023 , relatiu a la valoració provisional de mèrits del procés d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de mèrits, en relació amb les categories professionals de personal laboral del Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l’Ebre (COMEBE).

RESOLUCIÓ de 5 d’abril de 2023, per la qual es fa pública la llista definitiva de
persones admeses i excloses dels processos d’estabilització, mitjançant el
sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits, en relació amb les
categories professionals de personal laboral del Consorci Memorial dels Espais
de la Batalla de l’Ebre (COMEBE).

RESOLUCIÓ de 28 de febrer de 2023, per la qual es fa pública la llista provisional de persones admeses i excloses, i es convoquen les proves de coneixements de llengua catalana dels processos d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits, en relació amb les categories professionals de personal laboral del Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l’Ebre (COMEBE).

RESOLUCIÓ de 21 de desembre de 2022, de convocatòria dels processos d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits, en relació amb les categories professionals de personal laboral del Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l’Ebre. 

RESOLUCIÓ per la qual es fa públic l’Acord del Consell d’Administració del Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l’Ebre pel qual s’aprova l’oferta d’ocupació pública per a l’estabilització de l’ocupació temporal del personal laboral al servei del Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l’Ebre.