Convocatòria llicenciat laboral A1

Període de vigència: 25/05/2021 – 04/06/2021
Categoria: Sector públic i altres

Lloc de treball: Llicenciat/ada

Categoria: Grup A1

Retribució anual bruta: 31.070,62 €

Horari: Dilluns a divendres. Variable en funció del servei

Jornada: 37,30 h/setmana

Unitat: Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l’Ebre (Comebe)

Centre de treball: Principalment a Corbera d’Ebre, carrer Freginals 18-24, però amb mobilitat entre els centres d’interpretació de:
Batea, carrer Major 27
La Fatarella, carrer Suñé 3
El Pinell de Brai, carrer Major 4
Vilalba dels Arcs, carrer Rossinyol 8

Forma d’ocupació: contracte laboral temporal

REQUISITS
Preferentment personal amb vincle preexistent de caràcter fix amb l’Administració de la Generalitat o amb els ens i entitats del sector públic, del grup A.

També podran presentar la seva candidatura les persones que, tot i no complir amb el requisit de l’apartat anterior, compleixin amb la resta de requisits que es determinen en aquesta convocatòria.

Llicenciatura o grau universitari.

Certificat del nivell de suficiència de català (C1) de la Direcció General de Política Lingüística o equivalent.

FUNCIONS

-Tramitar la contractació; redacció de plecs de contractació, petició de pressupostos, revisió d’ofertes i propostes d’adjudicació.
-Execució de contractes; inspecció i revisió de l’execució objecte del contracte, tramitació de factures i gestió de pagaments.
-Introducció de dades en la plataforma pública de contractació, registre públic de contractació, entre d’altres.
-Gestió pressupostària; execució pressupostària, introducció d’informació als sistemes de seguiment, facilitar informació i elaboració d’informes de dades.
-Comptabilitat, gestió d’informació per l’elaboració de les memòries, seguiment de les auditories i interlocució amb les empreses contractades.
-Sintetització i presentació dels resultats econòmics i la gestió administrativa en els òrgans de govern del consorci.
-Altres tasques que li encomani la direcció del Consorci.

ASPECTES A VALORAR
-Prioritàriament es tindrà en compte les persones amb llicenciatura o grau en econòmiques, empresarials, ciències del treball i administració i direcció d’empreses.
-Experiència professional, especialment aquella que tingui a veure amb la contractació pública, la gestió pressupostària i la comptabilitat.
-Coneixements d’ofimàtica a nivell d’usuari (Office, programaris de comptabilitat, bases de dades…)
-Coneixements i ús del programari PANGEA
-Coneixement i ús acreditat del Registre Públic de Contractes (RPC)
-Carnet de conduir i vehicle propi.
-Habilitats comunicatives.
-Actitud proactiva i amb iniciativa.
-Capacitat d’organització, treball en equip, flexibilitat i adaptabilitat.

PARTICIPACIÓ
El termini de presentació de sol·licituds per a aquesta oferta finalitza el 5 de juny.
Les persones interessades que reuneixin els requisits i capacitats establerts poden enviar el seu currículum ATRI i currículum professional al correu electrònic teresaferre@gencat.cat amb la referència Comebe 002/2021 cognoms i nom a l’apartat tema i indicant en el cos del correu les dades següents: NIF, cognoms i nom, tipus de vincle administratiu, departament d’adscripció o ens consorciat, telèfons de contacte i correu electrònic.

Les demandes que no compleixin els requisits i el procediment no seran tingudes en compte.

Procediment de selecció Es farà una comprovació dels requisits de participació i anàlisi del CV per valorar aspectes relatius a l’experiència, coneixements, competències i formació relacionats amb el lloc a proveir.

Si escau, les persones candidates podran ser convocades a una entrevista i/o prova dels aspectes relacionats amb el perfil professional.

Atès el gran volum de candidatures presentades a les ofertes d’aquesta unitat, només es donarà resposta individualitzada a aquelles persones que siguin entrevistades.

Altres informacions d’interès

Contra aquest acte administratiu, la persona interessada pot interposar potestativament un recurs de reposició davant la persona titular de la Direcció del Consorci, en el termini d’un mes comptat a partir de l’endemà de la seva publicació, d’acord amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé directament un recurs contenciós administratiu davant dels Jutjats Contenciosos Administratius en el termini de dos mesos comptats a partir de l’endemà de la seva publicació, de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sens perjudici que pugui interposar qualsevol altre recurs que consideri convenient per a la defensa dels seus interessos.

Us informem que, en el cas d’ofertes de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, en compliment de l’art. 9.1 e) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, en el cas que sigueu la persona seleccionada per a la plaça oferta, el vostre nom i cognoms serà publicat en el web del Portal de transparència de la Generalitat de Catalunya durant un mes, excepte que exerciu el dret d’oposició informant al gestor de la convocatòria que hi concorre alguna circumstància especial que justifiqui legalment la seva no publicació.


PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Us informem que les vostres dades personals seran tractades pel COMEBE, que serà el responsable del tractament, amb la finalitat de participar en aquest procés de selecció. D’acord amb la normativa vigent podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat de dades, limitació, oposició i revocació.

 

Llicenciat laboral A1