Convocatòria laboral temporal

Guia d’informació de monument o museu, laboral D1, Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l’Ebre.

Període de vigència: 12/05/2021 – 24/05/2021

Categoria: Sector públic i altres

Lloc de treball: Guia d’informació de monument o museu

Subgrup: D1

Horari: Variable en funció del servei – Matí 10 h a 14 h / Tarda 16 h a 19 h Servei setmanal: de dimarts a divendres matí i tarda

Servei cap de setmana: dissabte matí i tarda i diumenge matí

Jornada: 18,75 h/setmana

Unitat: Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l’Ebre (Comebe)

Centre de treball: Variable en funció del servei:

Corbera d’Ebre, carrer Freginals 18-24

La Fatarella, carrer Suñé 3

El Pinell de Brai, carrer Major 4

REQUISITS

  • Preferentment personal amb vincle preexistent de caràcter fix amb l’Administració de la Generalitat o amb els ens i entitats del sector públic, del subgrup

També podran presentar la seva candidatura les persones que, tot i no complir amb el requisit de l’apartat anterior, compleixin amb la resta de requisits que es determinen en aquesta convocatòria.

  • Disposar de la titulació d’Ensenyament Secundari Obligatori o
  • Certificat del nivell de suficiència de català (C1) de la Direcció General de Política Lingüística o

FUNCIONS

  • Obertura dels Centres d’Interpretació del Comebe, que inclou l’atenció al públic, venda d’entrades i punt d’informació turística al
  • Segons necessitats del servei, suport al servei de guiatge del Comebe.

ASPECTES A VALORAR

  • Experiència en el sector turístic i/o atenció al públic en centres culturals o museístics.

Habilitats comunicatives.

Actitud proactiva, motivada, discreta i amb iniciativa.

Capacitat d’organització, treball en equip, flexibilitat i adaptabilitat.

Forma d’ocupació del lloc

Temporal eventual a temps parcial del 7 de juny al 26 de setembre, ambdós inclosos.

PARTICIPACIÓ

El termini de presentació de sol·licituds per a aquesta oferta finalitzarà el dia 24 de maig de 2021.

Les persones interessades que reuneixin els requisits i capacitats establerts poden enviar el seu currículum ATRI i currículum professional al correu electrònic convocatories@batallaebre.org amb la referència Comebe 001/2021 cognoms i nom a l’apartat tema i indicant en el cos del correu les dades següents: NIF, cognoms i nom, tipus de vincle administratiu, departament d’adscripció o ens consorciat, telèfons de contacte i correu electrònic

Les demandes que no compleixin els requisits i el procediment no seran tingudes en compte.

Procediment de selecció

Es farà una comprovació dels requisits de participació i anàlisi del CV per valorar aspectes relatius a l’experiència, coneixements, competències i formació relacionats amb el lloc a proveir.

Si escau, les persones candidates podran ser convocades a una entrevista i/o prova dels aspectes relacionats amb el perfil professional.

Atès el gran volum de candidatures presentades a les ofertes d’aquesta unitat, només es donarà resposta individualitzada a aquelles persones que siguin entrevistades.

Altres informacions d’interès

Contra aquest acte administratiu, la persona interessada pot interposar potestativament un recurs de reposició davant la persona titular de la Direcció del Consorci, en el termini d’un mes comptat a partir de l’endemà de la seva publicació, d’acord amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé directament un recurs contenciós administratiu davant dels Jutjats Contenciosos Administratius en el termini de dos mesos comptats a partir de l’endemà de la seva publicació, de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sens perjudici que pugui interposar qualsevol altre recurs que consideri convenient per a la defensa dels seus interessos.

Us informem que, en el cas d’ofertes de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, en compliment de l’art. 9.1 e) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, en el cas que sigueu la persona seleccionada per a la plaça oferta, el vostre nom i cognoms serà publicat en el web del Portal de transparència de la Generalitat de Catalunya durant un mes, excepte que exerciu el dret d’oposició informant al gestor de la convocatòria que hi concorre alguna circumstància especial que justifiqui legalment la seva no publicació.

D’acord amb els punts 1.9 i 2.3 de l’Acord de Govern de 13 de juny de 2017, la responsabilitat de la veracitat i coherència del contingut de les ofertes de treball recau en cadascun dels ens que originen l’oferta o de l’òrgan competent de recursos humans de l’òrgan anunciant.

Podeu accedir a la informació descarregant també l’arxiu pdf.

Guia d’informació de monument o museu