Contractació dels serveis de reposició de senyalització per al 2021

Els Espais Històrics del Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l’Ebre formen part del conjunt patrimonial de la memòria històrica de Catalunya. Una de les línies d’actuació del COMEBE per tal de complir els seus objectius és la gestió i el manteniment dels actius patrimonials existents tal i com recullen els estatuts vigents del consorci a l’article 3.5.

Es per això que és necessària la contractació del serveis de reposició de senyalització per al 2021.

Poden presentar ofertes les persones físiques o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d’obrar, no es trobin subjectes a prohibicions de contractar i acreditin llur solvència econòmica, tècnica, financera i professional.

Les empreses interessades han de presentar les propostes al correu (convocatories@batallaebre.org) en el termini de 10 dies naturals des de la publicació d’aquesta oferta, enviada a tots els membres del consorci perquè també en facin difusió a través dels seus canals habituals.

El termini d’aquesta oferta finalitza el dia 26 d’abril de 2021.

Per accedir a tota la informació descarrega l’arxiu pdf.

Plec servei reposició senyalització 2021