Contractació dels serveis d’auditoria de l’exercici 2020

El Comebe resta adscrit a l’administració de la Generalitat de Catalunya d’acord amb els criteris que a l’efecte estableix la disposició addicional  20ª de la Llei  30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del procés administratiu comú.

Poden presentar ofertes les persones físiques o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d’obrar, no es trobin subjectes a prohibicions de contractar i acreditin llur solvència econòmica, tècnica, financera i professional.

Les empreses interessades han de presentar les propostes al correu (convocatories@batallaebre.org) en el termini de 10 dies naturals des de la publicació d’aquesta oferta, enviada a tots els membres del consorci perquè també en facin difusió a través dels seus canals habituals.

El termini d’aquesta oferta finalitza el dia 1 de març de 2021.

Per accedir a tota la informació descarrega l’arxiu pdf.

Plec servei confecció de l’auditoria financera de l’exercici  2020